' ' Línia Verda Ajuntament de Navarrés

Filtrar categories

Consultes d’interès

Quins són els principals contaminants en l´atmosfera?

En l'atmosfera es poden trobar multitud de substàncies contaminants. Normalment se'ls diferència per el de font, denominant-se contaminants primaris a aquells que s'emeten tal cual de la font, i secundaris als que es formen en la pròpia atmosfera a partir de reaccions químiques.

De forma habitual, la concentració de contaminants en l'aire s'expressa en unitats com els mg/m3 o µg/m3 o a vegades en parts per milló (ppm).

A continuació s'exposen les principals substàncies contaminants, les seues fonts i alguns dels seus efectes.

Partícules en suspensió: són les partícules solides o liquides que es troben suspeses en l'aire. Se sol distingir entre partícules (inferiors 1µm) i grosses (superiors a 1µm).

Diòxid de sofre SO2: s'emet en la combustió de petrolis i carbons . Té la característica que en contacte amb l'oxigen pot formar àcid sulfúric . 

Òxids de nitrògen (NOx): es tracta d'una sèrie de compostos (òxid nítric, diòxid de nitrògen i oxid nitrós que procedixen, fonamentalment, dels motors de combustió de vehicles, encara que també hi ha emissions procedents de fonts industrials. Poden provocar pluja activa i ademés l'òxid nitrós és un poderós gas d'efecte hivernacle.

Monòxid de Carboni (CO): es produïx per la combustió de qualsevol tipus. La font principal són els tubs de'escapament dels vehículs a motor. En l' atmosfera s'oxida amb l'oxigen i provoca el gas d'efecte hivernacle més important.

Ozó (O3): l'ozó, que en les zones altes de l'atmosfera forma una capa que protegix de les radiacions ultravioleta, en capes més baixes constituix un contaminant secundari que es forma per mig de reaccions químiques a partir d'altres compostos en presència de la llum solar.

Compostos orgànics: és un grup molt divers, es parla de dos categories principals: contaminants orgànics semivolàtils (SOC) i contaminants orgànics volàtils (COV). 

Metals pesats : es consideren com a tals l'arsènic, el cadmi, el crom, el coure el mercuri, el níquel, plom, seleni, vanadi i zinc. La major part d'ells van associats a partícules fines, procedents de la combustió del carbó i en menor mida d'altres combustibles. La seua principal característica és permanèixer molt temps en l'ecosistema sense degradar-se.


Quines són les temperatures recomanables tant a l´hivern com a l´estiu per a oficines?

Segons el Pla d´Acció d´Estalvi i Eficiència Energètica d'Espanya (E4) tots els edificis privats dedicats a ús administratiu , docent , comercial, cultural, oci , residencial públic i de transport de persones, deuen limitar-se als valors següents : 

Estiu: Temperatura de 26ºC o superior i humitat relativa entre 45 i 60%.

Hivern: Temperatura de 21ºC o inferior i humitat relativa entre 45 i 50%.

Per a conseguir estos valors s'exigeix realitzar mesures per a millorar l´eficiència energètica en la climatizació, como per eixemple que els edificis i locals amb accés des del carrer disposen d´un sistema de tancament de portes que impedisquen que estes permanéixquen obertes permanentement evitant així pèrdues energètiques.


Es pot cremar el mes de juny a les zones de crema habilitades en zones de la Comunitat Valenciana?

 En els períodes de fora de perill d´incendis, que s´inclou el mes de Juny, en dites zones habilitades, és poden realitzar cremes previa autorització de l´Ajuntament competent. Però enguany degut a la climatología plujosa donada durant tota l´època hivernal, la qual provoca un excés de vegetació, s´ha establit mitjant resolución de la Comunitat Valenciana, la prohibició de cremes en el mes de Juny incloses les zones habilitades per a tal efecte. El período prohibit de cremes normal inclou desde el 1 de Juliol fins al 30 de Setembre, pero mitjant esta resolución s´àmplia fins al mes de Juny.

Quins requisits ha de tindre una empresa per a enregistrar-se com a entitat col•laboradora en matèria de qualitat ambiental?

1. Haurán de tindre una estructura organitzativa i de funcionament i disposar dels mitjans personals i materials suficients i adequats que garantisca la seua competència per a dur a terme les funcions objecte de la seua activitat. Es considerará qué cumplixen els requisits de solvència técnica les entitats col.laboradores acreditades per les entitats d´acreditació regulades en el capítol II, secció segona, del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial aprovada pel Reial Decret 2200/1995, de 28 de Desembre (BOE núm.32 de 6 de Febrer de 1996), o per altres órgans de la Generalitat Valenciana o per les Confederancions Hidrogràfiques en lo relatiu al control d´abocament i qualitat d´aigües. Aixi mateix, és considera qué cumplixen els requisits de solvència técnica els verificadors d´emissions d´efecte hivernacle, quan l´Entitat Nacional d´Acreditació verifique qué cumplixen amb els criteris d´acreditació disposats en l´article 9 del Reial Decret 1315/2005, de 4 de Novembre, pel qué s´establixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d´emissions de gasos d´efecte hivernacle en les instal.lacions incloses en l´àmbit d´aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de Març, per la qué és regula el règim del comerç de drets d´emissió de gasos d´efecte hivernacle.

2. Haurán de realitzar, per sí mateixes, les activitats per les qué és sol.liciten la seua inscripció. En el supòsit de qué contracten part d´aquestes activitas, haurán de notificar-ho al Registre dita circunstància, junt amb la documentació acreditativa de qué tenen competència tècnia per a realitzar-les i qué tenen coberta la responsabilitat civil.


3. No deurán de tindre relació de dependència alguna respecte a entitats o empreses qué pogueren menyscabar la seua capacitat o independència professional.

4. Disposar, al menys, d´una oficina comercial o una dependència, amb un responsable, en el territori de la Comunitat Valenciana.

5. Tindre cobertes les responsabilitats civils qué puguen derivar-se de la seua actuació, a el del qual efecte, haurá de tindre subscrita una pòlissa d´assegurances adequada.

En què consisteixx el Pla integral de gestió de residus de la Comunitat Valenciana?

El Pla integral de gestió de residus de la Comunitat Valenciana está aprovat segons els Decret 317/1997 del 24 de Desembre per el gobern Valencià.


Aquest projecte és va desenrotllar amb l´objectiu  de cumplir tres objectius básics:

- Minimització en la producción de residus.

- Valorització.

- Eliminació dels residus no valoritzables.

Está desenrotllat en base a la LLei 6/1989, d´Ordenació del territorio de la Comunitat Valenciana i  comprén les següents documents tècniques:


- Pls de residus solguts urbans, inerts i assiminables.

- Pla de residus industrials.

- Pla de residus agropecuaris.

- Programa d´informació i comunicación.


Els residus qué están subjectes al cumpliment del Pla son principalment de procedencia domiciliaria, comercial, i industrial. També s´inclouen els precedents d´activitats de jardinería (restes de poda…),residus inerts de qualsevol procedencia (runes, ferralles…), sanitaris i ramaders.

Em podeu facilitar informació sobre els Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana?

M´agradaría saber qué és la marca de Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana:

La Marca de Parcs Naturals,(Parcs naturals) és un segell concedit per l´Organisme competent en la gestió d´Espais Naturals a tots els productes naturals, artesans i activitats de turismo de la naturalea, que hagen sigut elaborats i prestats dins de l´àrea de influencia socioeconómica dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.


 L´objectiu d´aquesta iniciativa és permetre i fomentar el desenrotllament sostenible de les poblacions ubicades en els parcs ja que configuren a la comunitat un patrimoni ric i variat.

 Per a adquirir esta marca, els productes  i activitats que desenrotllen han de fer-se davall cristeris de sostenibilitat, per mitjá de l´ús correcte dels recursos naturals i fomentant la busca de models innovadors d´ecodesarrollo.

D´aquesta manera és reforçará el compromís amb el medi ambient facilitant la consecució de models económics sostenibles.

Els productes és dividixen en tes categorías: productes artesans, naturals i turismo de la naturalea. Tots  ells sotmesos al cumpliment de tres requisits legals sense els que no podrían accedir a la marca:

- Cumpliment de la legislació sectorial aplicable atenent a la naturalea del producte.
 
- Cumpliment de requisits de qualitat, que és concreten en la definició de l´estàndar de qualitat i en la redacció dels principals procediments per a l´obtenció del certificat


- Cumpliment de requisits mediambientals, que és suntenten en l´estableciment de manuals de bones practiques ambientals, i en el manteniment de registres actualitzats de la legislació mediambientals aplicables, amb la finalitat de prendre conciencia de “qué es contamina i com es contamina”, a fi de minimitzar els impactes sobre el medi.


Es tracta en definitva de disenyar una ferramenta que ajude a conservar el model de vida desenrotllat en dites poblacions, assegurant de esta manera l´ existència del propi Parc Natural, ja que sense poblacions, a medi i llarg plaç no existirá Espai Natural que protegir.
Cumpliment de la legislació sectorial aplicable atenent a la naturalea del producte.


Voldria saber la normativa de riscos d´inundacions.

La directiva 2007/60/CE del 23 d'Octubre de 2007, relativa a l'avaluació i gestió dels riscos d'inundació, s'establix un marc comunitari de política d'aigües, amb l'objectiu, entre altres, de mitigar els efectes de les inundacions.

Aquesta directa va ser traslladada a la jurisdició estatal, elaborant-se el Reial Decret 903/2010. De 9 de juliol, d'evaluació i gestió de riscos d'inundació.

Al seu torn, s'establix un Pla Estatal de Protecció Civil  davant el risc d'inundacions el del  qual objectiu es l'organització.

Em podeu facilitar informació sobre els Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana?

La Generalitat Valenciana posa a la seua disposició informació de tots els Parcs Naturals que es troben a la Comunitat Valenciana. En l´àrea Territori i Medi Ambient o accedint a través del següent enllaç “Parques Naturals de la Comunitat Valenciana”Pot obtindre una guia dels parcs on apareix una xicoteta descripció dels mateixos.

En la part de l´esquerra de la pàgina en la secció "Parques Naturales", apareixerà un llistat de tots aquells que ho formen.

Si selecciona un d´ells, veurà diferents categories en què es descriuen la història del parc, la flora i fauna que ho formen, informació per a la seua visita, la legislació que recau sobre el lloc i les publicacions que han tingut lloc, referents al parc seleccionat.

Com puc aconseguir una llicència de pesca fluvial? Quant s´ha de pagar per ella?

Per a aconseguir una llicència de pesca has de demanar la sol•licitud de llicència de pesca fluvial,

i pagar les taxes amb la quantia següent:

- Llicències amb validesa per a 1 any: 10 euros.
- Llicències amb validesa per a 3 anys: 28 euros


El pagament es pot fer de forma telemàtica o de forma presencial, pot obtindre més informació de com pagar les taxes i els organismes a què dirigir-se en l´enllace següent: (veure enllaç)


L´enllaç relacionat amb la paga de taxes és: (Paga de taxes)


Els passos que cal dur a terme per a adquirir la sol•licitud són:
 - Presentació de la sol•licitud i la documentació requerida.
 - Pagament en el banc de la taxa corresponent.
 - Presentació de la documentació en regla.
 - Expedició de la llicència en l´acte i pagament de les taxes corresponents.
 - Societats de caçadors i gestories, junt amb la documentació en regla, disquet   amb el registre de les mateixes

En la meua empresa tenim diversos monitors i telèfons per a tirar. Podem portar-ho a l´Ecoparc?

Els Ecoparcs són servicis cedits als ciutadans i no poden ser utilitzats per les empreses per a depositar els seus residus.

Els residus d´aparells informàtics i electrònics pertanyen a la categoria "Residuos d´Aparells Elèctrics i Electrònics, (RAEE)". Com a empresa haurà de contractar un gestor de residus que arreplegue els RAEE i els gestione degudament. En la Generalitat Valenciana apareix un llistat de gestors de residus perillosos en el qual pot mirar depenent del tipus de residu que arrepleguen el que més li interesse. Li cedisc l´enllaç directe al llistat: "Veure enllaç"

Veurà que en este llistat molta de les categories vénen especificades amb un codi que pertany al codi LER del residu. En La Llista Europea de Residus (LER) , els aparells informàtics i electrònics vénen codificats de la manera següent:

- 20 01 35: Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 20 01 21 i 2001 23, que contenen components perillosos.

- 20 01 36: Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

On puc informar-me diàriament sobre el nivell de risc per incendis forestals?

La pàgina web del servici 112 Comunitat Valenciana, www.112cv.com, en la pàgina s´inici, hi ha un apartat en què informa diàriament del risc per incendis forestals la Comunitat Valenciana. A través d´un mapa i en diferents colors (verd, nivell bajo/medio; groc, nivell alt; i roig, nivell extrem) .

També es pot mantindre informat través dels diferents mitjans de comunicación.

Em pot dir les zones d´acampada que hi ha a la Comunitat Valenciana?

La Generalitat Valenciana per a fomentar el patrimoni forestal valencià té el projecte Senda Verda on pot consultar les sendes i les instal•lacions disponibles en les muntanyes de la comunitat.


A través del següent enllaç pot accedir al buscador. “Buscador instalaciones”


I seleccionar la categoria que li interesse, en este cas, zona d´acampada i apareixeran les distintes zones disponibles. Quan seleccione una d´elles, veurà una fitxa on es descriu el municipi a què pertany la zona, la seua ubicació geogràfica, la capacitat, la forma d´accés i les instal•lacions disponibles.

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies